Privacy Policy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Polis-Service verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, fax, Daarnaast registreert Polis-Service alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven.

Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen: om met de klant te communiceren, om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van Polis-Service. Deze informatie kan door Polis-Service gebruikt worden voor acties of berichten van commercile aard.

Polis-Service maakt gebruik van cookies (Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst) om het gebruik van de website voor u te vergemakkelijken, om anonieme informatie te genereren (bijvoorbeeld voor trafiekanalyse) en om problemen en misbruiken te kunnen opsporen.

 

Polis-Service verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Polis-Service beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd.

Polis-Service is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit ons gegevensbestand verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Polis-Service.

Wijzigingen aan de Polis-Service Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website is steeds terug te vinden op https://www.polisservice.be/privacy.

 

Email disclaimer:
Polis-Service BVBA maakt gebruik van e-mail om informatie uit te wisselen over of in de uitoefening van de opdrachten waarmee zij belast is.
De inhoud van e-mails van Polis-Service, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik; deze e-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.